Privacy- en cookiebeleid

Privacy Statement Leef.nl B.V.

Algemeen – privacy statement

De verantwoordelijke voor deze website is Leef.nl B.V. Leef.nl B.V. behandelt de persoonsgegevens van klanten en bezoekers  met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens, NEN 7510 (een door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde norm voor Informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland). In dit privacy statement informeren wij u over het doel waarvoor Leef.nl B.V. (bijzondere) persoonsgegevens van u verzamelt en gebruikt.

1. Verwerking van Persoonsgegevens

Indien u online gebruik maakt van de producten en diensten van Leef.nl B.V., dan worden uw gegevens vastgelegd. Het kan daarbij ook gaan om bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over uw gezondheid, waarmee extra zorgvuldig dient te worden omgegaan. Deze gegevens worden gebruikt door Leef.nl B.V. voor het leveren van producten of het uitvoeren van de afgesproken dienst(en).

Daarnaast kan Leef.nl B.V. de gegevens gebruiken voor haar overige dienstverlening en u op de hoogte houden van nieuwe producten en diensten van Leef.nl B.V.

Wanneer u op deze website kiest voor het ontvangen van aanbevelingen worden de (bijzondere) persoonsgegevens en de gegevens die (i) u bij registratie en later in uw profiel heeft opgegeven (onder meer testuitslagen) en (ii) onderdeel uitmaken van uw koophistorie, gebruikt om deze dienstverlening uit te voeren.

NControl B.V. treedt op als bewerker die uw gegevens uitsluitend ten behoeve van Leef.nl B.V. verwerkt binnen het kader van het doel zoals hierna in paragraaf 4 beschreven

Indien u toestemming heeft gegeven voor gebruikmaking van (bijzondere) persoonsgegevens, is het op elk moment mogelijk om uw toestemming weer in te trekken. Dit kunt u doen door contact op te nemen met de informatiedesk van Leef.nl B.V., door het sturen van een brief ter attentie van Informatiedesk Leef.nl B.V. postbus 1707, 3800 BS Amersfoort, of door het sturen van een e-mail naar info@leef.nl met het verzoek om uw registratiegegevens te wissen.

Bij registratie worden uw registratiegegevens zoals naam, adres, woonplaats, postcode, (mobiele) telefoon, e-mail, geslacht, geboortedatum vastgelegd ten behoeve van Leef.nl B.V.

Uw persoonsgegevens zijn alleen beschikbaar voor Leef.nl B.V. en worden niet aan derden verstrekt tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleent, behalve in het geval dat u ervoor kiest uw bij Leef.nl B.V. bestelde producten bij uw apotheek af te halen, in welk geval uw apotheker kennis zal nemen van de door u bestelde producten. Indien u niet (langer) instemt met de bewerking van uw persoonsgegevens, betekent dit automatisch dat u geen gebruik (meer) kunt maken van deze dienstverlening.

2. Beveiliging

Leef.nl B.V. legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, een en ander rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging.

3. Verzamelde gegevens

Indien u via deze website zelfzorggeneesmiddelen of andere producten wilt bestellen, vragen wij u diverse gegevens te registreren. Wij onderscheiden de volgende gegevens:

a)      Registratiegegevens

(registratie is uitsluitend mogelijk vanaf de leeftijd van 16 jaar; onder de 16 jaar kan alleen door de wettelijk vertegenwoordiger een account worden aangemaakt)

Naam, adres, woonplaats, postcode, e-mail, (mobiele) telefoon, leeftijd, geslacht, contactvoorkeuren.

b)     Overige persoonsgegevens inclusief bijzondere persoonsgegevens

Resultaten uit testen van deze website, huidtype, werk/functie, gezinshuishouden, sport etc.

c)      Koophistorie

Overzicht van de producten en diensten die u bij Leef.nl B.V. heeft gekocht.

4. Doel waarvoor Leef.nl B.V. uw gegevens gebruikt

De registratiegegevens, koophistorie en overige (bijzondere) persoonsgegevens gegevens zijn nodig voor het verlenen en het op niveau blijven verlenen van de aangeboden diensten en de administratieve afhandeling daarvan, zoals, maar niet beperkt tot:

a)      Uitvoeren van de overeenkomst: waarbij de noodzakelijke gegevens zullen worden gedeeld met partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van koopovereenkomsten.

b)     Aanbevelingen: het met uw toestemming doen van algemene en gepersonaliseerde aanbevelingen met betrekking tot uw gezondheid en welzijn voor koop van producten en diensten door analyse van het door u bij Leef.nl B.V. geregistreerd profiel, koophistorie, de resultaten van testen die u op de website kunt doen en de overige geregistreerde gegevens.

c)      Belangrijke mededelingen: om u op de hoogte te houden van belangrijke mededelingen (wijzigingen algemene voorwaarden, dit privacy statement en ander beleid) en het doen van de aankondigingen met betrekking tot (nieuwe) producten en software-updates.

d)     Nieuwsbrieven: in het kader van informatieverschaffing en/of direct marketing en het aankondigen van evenementen. In dit kader zullen contactgegevens en geboortedatum worden gedeeld met en bewerkt door Sanoma Media Netherlands B.V.

e)     Interne controle en onderzoek (audits): voor het (laten) uitvoeren van interne privacy/beveiligingsaudits.

f)       Statistiek.

g)      Wettelijke plicht: de verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Indien u geen prijs stelt op onze aanbevelingen of nieuwsbrieven kunt u dat aangeven nadat u bent ingelogd. Aangezien de dienst  ‘Belangrijke mededelingen’ voor ons van groot belang is voor uw interactie met ons, kunt u er niet voor kiezen om deze berichten niet te ontvangen.

Leef.nl B.V. houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige relevante wetgeving voor Leef.nl B.V. verplicht stelt.

Wij werken voor deze dienstverlening onder andere nauw samen met de volgende zakenpartners:

a)      NControl B.V. als bewerker van uw online geregistreerde gegevens die uw gegevens namens en in opdracht van uw Apotheek en Leef.nl B.V. verwerkt;

b)     Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. en aangesloten apotheken;

c)      Holland Pharma Exploitatie B.V.;

d)     Sanoma Media Netherlands B.V. als faciliterende partij voor het verspreiden van nieuwsbrieven.

5. Kinderen

Ook wij vinden dat online de privacy van kinderen moet worden beschermd. Onder ‘kinderen’ verstaan wij minderjarigen jonger dan 16 jaar. Wij verzamelen of gebruiken niet bewust persoonsgegevens van kinderen. Wij staan kinderen onder 16 jaar wel toe zich door een wettelijk vertegenwoordiger te laten registreren en door tussenkomst van deze vertegenwoordiger producten te bestellen of onze online diensten te gebruiken.

6. Doorverkoop

Leef.nl B.V. zal uw persoonsgegevens, welke zijn vastgelegd ten behoeve van Leef.nl B.V. nimmer verkopen aan derden. Eventuele derden welke door Leef.nl  worden ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van de opdracht zijn gehouden aan geheimhouding en zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

7. Inzage en correctie

U heeft altijd de mogelijkheid om uw geregistreerd profiel met de daarin opgenomen (bijzondere) persoonsgegevens in te zien. Indien er sprake is van onjuistheden, dan kunt u deze corrigeren en/of aanvullen. U kunt hiervoor ook contact opnemen met de Informatiedesk van Leef.nl B.V. op 0800 555 43 21 (gratis) of een mail sturen naar info@leef.nl.

8. Cookies

1. Op deze website maken wij gebruik van ‘cookies’ om meer inzicht te krijgen in het gebruik van deze website. Zo kunnen wij het aanbod en de navigatie van deze website verder verbeteren.

2. Een cookie is een zeer klein tekstbestand dat door het bezoek aan een website automatisch op uw computer wordt geplaatst. In het tekstbestand wordt informatie opgeslagen over uw gebruik van deze website.

3. Door cookies te gebruiken, kan deze website tijdelijk informatie over bezoeken en bezoekers opslaan. Ook andere websites kunnen via dezelfde cookies uw apparaat herkennen. Per bezoek kunnen diverse soorten cookies worden gebruikt.

4. Via cookies kan het bezoek aan een website persoonlijker worden gemaakt, door bijvoorbeeld:

  • relevante navigatie-instellingen te tonen;
  • voorkeuren van bezoekers te onthouden;
  • de algemene gebruikersbeleving te verbeteren; of
  • het aantal weergegeven advertenties te beperken.

5. Leef.nl B.V. gebruikt diverse soorten cookies:

 

Strikt noodzakelijke cookies:

Cookies die gebruikers in staat stellen deze website te bekijken, de functies op deze website te gebruiken en toegang tot beveiligde gedeelten te krijgen. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, zal niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt. Als het gebruik van dit type cookie niet wordt toegestaan, kunnen meerdere gedeelten van deze website niet worden gebruikt.

 

Prestatiebevorderende cookies:

 

Cookies waarmee Leef.nl B.V. deze website kan verbeteren. Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop bezoekers deze website gebruiken, zoals informatie over de meest bezochte pagina’s of het aantal weergegeven foutmeldingen. Een voorbeeld van dit type zijn WebAnalytics-cookies. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, zal niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt en wordt niet in herkenbare vorm aan derde partijen doorgegeven, anders dan de aanbieder van de betreffende software.

 

Functionaliteitscookies:

Cookies waarmee Leef.nl B.V. de keuzes en voorkeuren van bezoekers kan onthouden. Aan de hand van deze informatie kan Leef.nl B.V. meer relevante informatie aan individuele bezoekers tonen. Weigering van het gebruik van dit type cookie heeft de volgende gevolgen:

  • het gebruik van diverse gedeelten van deze website wordt onmogelijk.
  • Leef.nl B.V. kan minder ondersteuning aan gebruikers bieden. Leef.nl B.V. kan zo bijvoorbeeld niet uw voorkeuren onthouden om een specifieke functie op deze website al dan niet te gebruiken of weer te geven.

 

 

Op de cookie(s) afkomstig van Sanoma Media Netherlands B.V. bij het tonen van de advertenties, is het privacy- en cookiebeleid van Sanoma Media Netherlands B.V. van toepassing. Onder andere Google en haar groepsmaatschappij DoubleClick presenteren in opdracht van Sanoma Media Netherlands B.V. advertenties op de website. Zij plaatsen daarvoor eveneens cookies op je computer. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Adverteerders of andere bedrijven hebben geen toegang tot de door Leef.nl B.V. geplaatste cookies.

Op deze pagina kun je je afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen. Via deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van Googles Analytics-dienst. Leef.nl B.V. gebruikt Analytics voor de benodigde statistieken over het gebruik van deze website.

Google kan de informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie die Google wel verzamelt wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

9. Bewaartermijn gegevens

De verzamelde (bijzondere) persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van de overeenkomst (zie de Algemene Voorwaarden) dat wil zeggen, zolang u zich op deze website heeft geregistreerd.

Na beëindiging van de overeenkomst kunnen de verzamelde gegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard, in welk geval Leef.nl B.V. ernaar streeft deze te bewaren in een vorm die het niet langer mogelijk maakt u te identificeren.

10. Wijzigingen in dit privacy statement

Leef.nl B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy statement. Wij adviseren u dit privacy statement geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Uiteraard melden wij wijzigingen in dit privacy statement ook in deze nieuwsberichten op deze website.

11. Melding College bescherming persoonsgegevens

Voor zover nodig is er van de verwerking van de gegevens alsmede van de bewaartermijn melding gedaan bij het College bescherming persoonsgegevens.

12.Vragen

Indien u vragen heeft over dit privacy statement of ons privacy beleid, kunt u ons bellen op 0800-555 43 21 (gratis), een brief schrijven naar Leef.nl B.V. Postbus 1707, 3800 BS Amersfoort of een e-mail sturen naar Leef.nl B.V. op info@leef.nl.Trustpilot
Betalen met iDeal Betalen met Visa Betalen met Maestro   Onlinegeschillenbeslechting

Een moment geduld aub...

Toegevoegd aan je winkelmand

Verder winkelen
Naar kassa en afrekenen
Verder winkelen
Naar kassa en afrekenen