Spelvoorwaarden Bluem sample actie tandpasta

1. Algemeen

    1. Deze spelvoorwaarden Leef.nl BV (hierna: “Organisator), Softwareweg 9-B, 3821BN, Amersfoort, zijn van toepassing op promotionele     kansspelen die door Organisator, eventueel in samenwerking met derden, worden georganiseerd.

    2. Ten aanzien van promotionele kansspelen is de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 van toepassing die op 1 januari 2014 in     werking is getreden. Organisator verklaart te allen tijde te zullen handelen conform het bepaalde in de Gedragscode.

    3. Deelname aan de actie houdt acceptatie van de spelvoorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze spelvoorwaarden zal in overweging     genomen worden.

    4. De algemene spelvoorwaarden zijn te vinden op Leef.nl

    5. Met vragen of opmerkingen over de spelvoorwaarden of acties kan contact opgenomen worden met Organisator.

2. Deelname en deelnemers

De actie BLUEM SAMPLE ACTIE ter promotie van Bluem sample tandpasta loopt van 20-10-2014 zolang de voorraad strekt.

    1. Deelname staat open voor een iedere natuurlijke persoon, zulks met uitsluiting van werknemers van Organisator en/of aan haar gelieerde     ondernemingen en/of leveranciers of sponsors waarmee Organisator samenwerkt met betrekking tot de desbetreffende acties en de uit te     keren prijzen.

    2. Deelnemers zijn verplicht om de inschrijvingshandelingen, zoals het invullen van een deelnameformulier, eigenhandig te verrichten.

    3. Eventuele kosten voor deelname worden vermeld bij de aankondiging van de actie.

    4. Deelnemers onder de 18 jaar verklaren hierbij toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger te hebben gekregen voor deelname aan     de desbetreffende actie.

    5. Indien blijkt dat die toestemming niet is gegeven, kan Organisator ervoor kiezen om de prijs niet uit te keren, tenzij de deelnemer alsnog     aantoont toestemming te hebben verkregen.

    6. Organisator heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.

    7. Als deelnemer wordt niet gekwalificeerd een natuurlijke persoon die middels een derde partij/tussenpersoon deelneemt aan een actie.     Organisator behoudt zich het recht voor om dergelijke personen/partijen uit te sluiten van deelname.

    8. Organisator heeft het recht om een deelnemer van een actie uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of     misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

    9.Organisator kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd     telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, of voor een storing in het netwerk,     hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke     gegevens.

3. Gegevens

    1. De deelnemer geeft door deel te nemen aan de actie aan Organisator toestemming om alle gegevens te verzamelen en te verstrekken aan     derden die Organisator noodzakelijk acht voor de organisatie van de actie en de uitreiking van de prijzen.

    2. De deelnemer erkent op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan     kan worden gemaakt en gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van Organisator.

4. Wijziging Spelvoorwaarden en technische voorzieningen

    1. Organisator kan te allen tijde deze algemene spelvoorwaarden wijzigen; wij raden u daarom aan om deze voorwaarden regelmatig te     raadplegen.

    2. Organisator garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte     diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Organisator aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie     onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de     acties deel te nemen.

5. Klachten

    1. Organisator garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte     diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Organisator aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie     onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de     acties deel te nemen.

6. Aansprakelijkheid

    1. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) een     actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen Organisator niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een     verplichting voor Organisator in het leven roepen. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband     met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten. Organisator is niet     verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de actie maakt.

7. Overmacht

    1. Organisator behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht de actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te     wijzigen en niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de     faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of     sponsor. Organisator kan in voorkomend geval een alternatieve prijs toekennen.

8. Toepasselijk recht

    1. Op deze spelvoorwaarden en de actie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan     de bevoegde rechter te Amsterdam.


Trustpilot
Betalen met iDeal Betalen met Visa Betalen met Maestro   Onlinegeschillenbeslechting

Een moment geduld aub...

Toegevoegd aan je winkelmand

Verder winkelen
Naar kassa en afrekenen
Verder winkelen
Naar kassa en afrekenen